Rekrutacja 2012 r

 

 nabor2019

Nabr22019

 

 Witamy serdecznie


na oficjalnej stronie Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st.
i Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rekrutacja

rekrutacja button

Egzamin wstępny

 
odbędzie się
15 czerwca 2019 r. (sobota) - godz. 10.00
Dokumenty przyjmowane będą do dnia
13 czerwca 2019 r.
w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

 
      W Diecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia i w Studium Muzyki Koscielnej można zdobyć wykształcenie, które pozwoli podjąć pracę na stanowisku organisty kościelnego. Przed dokonaniem wyboru radzimy przyjrzeć się różnicom między obu naszymi szkołami. 
Lp.Element różniącyDSO II st.SMK
1

Długość cyklu kształcenia

6 lat 5 lat
2

Liczba godzin lekcyjnych w pełnym cyklu kształcenia

2310 970-1000
3

Czas nauki gry na fortepianie

4 lata 1-2 lata
4

Czas nauki gry na organach

6 lat  4 lata
5

Częstotliwość lekcji indywidualnych z fortepianu i organów

2 razy w tygodniu 1 raz w tygodniu
6

Częstotliwość zajęć grupowych

kilka razy w tygodniu 1 raz w tygodniu
7

Uprawnienia szkoły publicznej

posiada  nie posiada
8

Uprawnienia uczniowskie

legitymacje szkolne brak
9

Rodzaj dyplomu

kościelny i państwowy kościelny
Rekrutacja DSM II st. 
    Do Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia zasadniczo przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia (nie jest jednak wymagany dyplom ukończenia PSM I st.)
W indywidualnych przypadkach kandydat może być przyjęty do klasy wyższej niż pierwsza po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. Decyzję w tych sprawach podejmuje dyrektor szkoły na wniosek komisji egzaminacyjnej.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muszą mieć ukończone 10 lat i nie mogą przekraczać 23 roku życia.Warunkiem przyjęcia do Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia jest zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje:
 • wykonanie na fortepianie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów (polifoniczny, jedna część sonatiny lub sonaty, etiuda);dla kandydatów już grających na organach istnieje możliwość zdawania egzaminu praktycznego z przygotowanych utworów na tym instrumencie,
 • przesłuchanie ogólnomuzyczne, sprawdzające słuch i znajomość zasad muzyki,
 • sprawdzenie predyspozycji głosowych i zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają następujące dokumenty:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • świadectwo wykształcenia muzycznego (ze szkoły muzycznej, ogniska muzycznego lub od nauczyciela prywatnego),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu,

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pod numerami telefonu:

 (32) 230 78 75  ; (32) 230 78 85 ; 608 048 944 

Rekrutacja SMK

   Do Studium Muzyki Kościelnej przyjmowani są kandydaci, którzy na egzaminie wstępnym zaprezentują dobrą, elementarną technikę pianistyczną, wykażą się dobrym słuchem i pamięcią muzyczną oraz możliwym do kształcenia głosem.

Egzamin wstępny obejmuje:

 • wykonanie na fortepianie trzech utworów (etiuda, jedna część sonatiny, prosty utwór polifoniczny, np. J.S. Bacha), sprawdzenie predyspozycji słuchowych oraz znajomości podstawowych zasad muzyki,
 • sprawdzenie predyspozycji głosowych i zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej. W indywidualnych przypadkach kandydat może być przyjęty na rok wyższy niż pierwszy po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności odpowiadających programowi roku, na który kandydat ma być przyjęty. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek komisji egzaminacyjnej. Dla kandydatów po średniej szkole muzycznej lub po akademii muzycznej możliwa jest realizacja indywidualnego toku kształcenia. W wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego. Są oni przyjmowani na tzw. „zerowy”, czyli przygotowawczy rok kształcenia. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do studium muszą mieć ukończoną ogólnokształcącą szkołę podstawową.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do studium składają następujące dokumenty:

 • wypełniony  kwestionariusz osobowy,,
 • życiorys,
 • kopia ostatniego świadectwa szkoły ogólnokształcącej,
 • świadectwo wykształcenia muzycznego (ze szkoły muzycznej, ogniska muzycznego lub od nauczyciela prywatnego),
 • świadectwo religii (w przypadku braku oceny z religii na świadectwie szkoły ogólnokształcącej),
 • opinia księdza proboszcza,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu,
 • dwa zdjęcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pod numerami telefonu:

 • (32) 230 78 75  ; (32) 230 78 85 ; 608 048 944

Copyright © 2012.    DeUM - Diecezjalne Uslugi Multimedialne.    All Rights Reserved   

   KS