Rekrutacja 2012 r

 

 Plakat dzie otwarty 2019 0001

 Witamy serdecznie


na oficjalnej stronie Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st.
i Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

O nas

Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach

Zostało powołane do istnienia dekretem Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka z dnia 1 września 1996 roku. Przez ponad dziesięć lat studium gliwickie działało jako filia Studium Muzyki Kościelnej w Opolu przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Z dniem 30 listopada 2006 roku Ksiądz Biskup Jan Wieczorek erygował samodzielne statutowo Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach. Studium Muzyki Kościelnej jest instytucją prowadzoną przez Diecezję Gliwicką. Nauka w studium trwa zasadniczo pięć lat. Kandydaci bardziej zaawansowani muzycznie mogą rozpocząć naukę od roku drugiego, który rozpoczyna właściwy, czteroletni proces kształcenia organistów. Dla kandydatów po średniej szkole muzycznej lub po akademii muzycznej możliwa jest realizacja tzw. indywidualnego toku kształcenia, który trwa dwa lub trzy lata. W tym czasie słuchacze uzupełniają swoje dotychczasowe wykształcenie muzyczne o przedmioty niezbędne w praktyce kościelnej, studiują grę organową oraz organowy akompaniament liturgiczny. Uczniowie naszego studium otrzymują indeksy, które są dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki nauczania. Program nauczania w Studium Muzyki Kościelnej realizowany jest w dwóch zasadniczych kierunkach: praktycznym (podstawowym)
– kształtującym warsztat muzyczny (fortepian, organy, nauka organowego akompaniamentu liturgicznego, kształcenie słuchu, harmonia, chorał gregoriański, śpiew liturgiczny, emisja głosu, elementy dyrygentury chóralnej); teoretycznym (uzupełniającym) – dostarczającym wiadomości nieodzownych w pracy muzyka kościelnego (liturgika, prawodawstwo muzyki kościelnej, organoznawstwo) oraz kształtującym osobowość muzyczną i smak artystyczny przyszłych organistów (historia muzyki kościelnej, literatura muzyki organowej, formy muzyczne). Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Lekcje indywidualne z fortepianu i organów odbywają się również raz w tygodniu, w dniu i o godzinie ustalonej z nauczycielem prowadzącym. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Wyjątek stanowią lekcje gry na organach, które trwają 60 minut. W czasie tych lekcji realizowany jest program z literatury organowej oraz z organowego akompaniamentu liturgicznego. Każdy semestr kończą zaliczenia i egzaminy z wszystkich wykładanych przedmiotów. Nauka w studium kończy się egzaminem dyplomowym, który obejmuje egzamin pisemny i ustny z harmonii, egzamin ze znajomości prawodawstwa muzyki kościelnej i liturgiki, egzamin z gry organowej oraz z organowego akompaniamentu liturgicznego, w tym również samodzielne granie podczas Mszy św. w obecności komisji egzaminacyjnej. Dyplom ukończenia Studium Muzyki Kościelnej, podpisany przez Biskupa Gliwickiego, uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku organisty kościelnego. Diecezjalna Szkoła Organistowska II stopnia w Gliwicach została powołana do istnienia dekretem Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka z dnia 20 sierpnia 2002 roku, jako druga w naszej diecezji, obok Studium Muzyki Kościelnej, instytucja kształcąca muzyków kościelnych. Diecezjalna Szkoła Organistowska II stopnia jest szkołą niepubliczną, prowadzoną przez Diecezję Gliwicką. Dnia 6 kwietnia 2005 roku szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Ministra Kultury. Oznacza to, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowuje naszą działalność oraz sprawuje nad nami nadzór pedagogiczny. Nasi uczniowie otrzymują legitymacje szkolne oraz świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, posiadające taką samą rangę jak świadectwa państwowych szkół muzycznych. Nauka w szkole przebiega w cyklu sześcioletnim i opiera się na programie nauczania obowiązującym w państwowych szkołach muzycznych II stopnia w klasie organów, poszerzonym o przedmioty bezpośrednio przygotowujące do pełnienia funkcji muzyka kościelnego (nauka organowego akompaniamentu liturgicznego, prawodawstwo muzyki kościelnej, liturgika, chorał gregoriański, śpiew liturgiczny, organoznawstwo). Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, tak,
by można było jednocześnie uczęszczać do szkoły ogólnokształcącej. Absolwenci Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia oprócz dyplomu uprawniającego do podjęcia pracy na stanowisku organisty kościelnego, podpisanego przez Biskupa Gliwickiego, otrzymują również państwowy dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia. Niektóre zajęcia (m.in. chór, chorał gregoriański, liturgika, prawodawstwo muzyki kościelnej, organoznawstwo) są prowadzone wspólnie dla uczniów Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia oraz Studium Muzyki Kościelnej. Naszą kadrę nauczycielska tworzą wykwalifikowani i doświadczeni pedagodzy. Do dyspozycji uczniów jest sześcioro organów, w tym dwoje mechanicznych, jedne elektropneumatyczne, troje elektronowych, siedem pianin, dwa fortepiany, biblioteka ze zbiorami nut, podręczników, książek i płyt kompaktowych.Nauka w Studium Muzyki Kościelnej oraz w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia jest częściowo odpłatna.


Copyright © 2012.    DeUM - Diecezjalne Uslugi Multimedialne.    All Rights Reserved   

   KS